ОБЩИ УСЛОВИЯ

 • Настоящите Общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко-продажби през www.podari-me.com – интернет страницата на „ Прини Арт ” ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 205361519 със седалище в град Тетевен и адрес на управление гр. Тетевен, ул. Иван Вазов №22, електронна поща: ivan.tsvetanow@abv.bg.
 • Настоящите общи условия представляват договор за покупко-продажба между „ПРИНИ АРТ” ЕООД и Клиента, като се предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите през уебсайта  фирмени продукти чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия.
 • Настоящите общи условия са задължителни за всички Клиенти на „ПРИНИ АРТ”  ЕООД и всяко използване на електронния магазин означава, че Вие сте се запознали внимателно с Общите условия и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
 • „ПРИНИ АРТ” ЕООД си запазва правото да променя по всяко време настоящите Общи условия, като своевременно публикува тези промени в сайта си www.podari-me.com, заедно със съобщение за промените.
 1. I. ДЕФИНИЦИИ И СЪКРАЩЕНИЯ

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

 • „ПРИНИ АРТ” ЕООД е търговско дружество, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 205361519, със седалище в град Тетевен и адрес на управление гр. Тетевен, пл. Иван Вазов №22, електронна поща: ivan.tsvetanow@abv.bg,  предлагащо за продажба фирмените си продукти посредством фирмената интернет страница www.podari-me.com.
 • Под „Клиент“ се разбира физическо лице/потребител или юридическо лице, което е попълнило форма  за поръчка/заявка в www.podari-me.com и се е съгласило с настоящите Общи условия.
 • Договор – сключеният от разстояние договор между „ПРИНИ АРТ”ЕООД и Клиента за покупко-продажба на стоки през електронния магазин, неразделна част от който са настоящите Условия за ползване.
 • Форма за регистрация на поръчка – обособена част от електронния магазин, съдържаща информация за Клиента, изисквана от www.podari-me.com, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от Клиента се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Формата за регистрация на поръчка обслужва и комуникацията между Клиента и „ПРИНИ АРТ” ЕООД.
 • Продажна цена – обявената цена на стока или услуга в български лева.
 • Злоумишлени действия – действия или бездействия, нарушаващи Интернет-етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (не поискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
 • Работен Ден – всеки един ден от понеделник до петък, от 08:00 – 18:00 ч., с изключение на законоустановените почивни дни.

II.ПОРЪЧКИ/ЗАЯВКИ ЗА ПОКУПКА

 1. За да получи право да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите през www.podari-me.com артикули, Клиентът е необходимо да направи поръчка в интернет страницата, с което и заявява съгласието си с настоящите Общи условия.
 2. При изпращане на поръчката Клиентът доброволно попълва своите  лични данни като: име, фамилия, фирма, постоянен адрес,/съответно наименование на търговското дружество, булстат, седалище и адрес на управление/, адрес за доставка, пощенски код, телефон и имейл. Събираната информация ще бъде обработвана и използвана единствено във връзка с обработка на поръчките и осигуряване на услугите, които желаете да получите от нас и нашата интернет страница. Тези данни няма под никаква форма да бъдат предоставяни, продавани или давани под наем на трети лица или използвани за други цели. На посочения в съобщението имейл или телефон до вас ще бъде изпратено потвърждение, че сме получили поръчката ви.
 3. Всяка заявка за покупка от Клиента през www.podari-me.com въз основа на тези Общи условия, се подава и осъществява в изпълнение на договора за покупко-продажба между страните. При спор чия е волята за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

II.1. ПОДАВАНЕ НА ПОРЪЧКА/ЗАЯВКА ЗА ПОКУПКА

 • Поръчка/Заявка за покупка се подава като:
 • Клиентът попълва Форма за регистрация на поръчка след избиране на желания продукт и натискане на бутон „купи“ и „приключване на поръчката“ в podari-me.comкато посочва своите лични данни съгласно Общите условия – име, фамилия, постоянен адрес, /съответно наименование на търговското дружество, ЕИК, булстат, седалище и адрес на управление/, пощенски код, адрес за доставка, имейл и телефон за връзка;
 • В поръчката Клиентът определя вида на артикула и количеството /брой бутилки/;
 • Заявката за покупка на стока през podari-me.comсе счита за извършена след изпращане на поръчката с натискане на „поръчване“;
 • Приемане на поръчката/заявката:
 • Заявката за покупка се приема от  „ПРИНИ АРТ” ЕООД чрез изпращане на съобщение до е-mail адрес на Клиента  със следното съдържание: основните характеристики на заявената стока, нейната продажна цена, посочените данни и адрес за доставка.
 • Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение на е-mail адрес на Клиента.
 • При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката/заявката, същата се счита за невалидна и за  „ПРИНИ АРТ” ЕООД не възниква задължение за нейното изпълнение.

III. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

 1. След потвърждение на заявката/поръчката от страна на Клиента, „ПРИНИ АРТ” ЕООД която изпраща на посочения имейл адрес потвърждение с основните характеристики на поръчката.
 2. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на „ПРИНИ АРТ” ЕООД да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.
 3. Плащането се извършва само по банков път (посредством myPos) или с наложен платеж.
 4. Всички цени на стоки  на www.podari-me.com са в български левове.
 5. Цените на стоките, посочени в интернет страницата, не включват разходите за доставка.
 6. Стоките се изпращат чрез лицензиран куриер /Еконт, Спиди и т.н./ до посочения от Клиента адрес за доставка. Транспортните разходи са за сметка на клиента и се плащат на куриера при получаване на стоката
 7. Доставка
 8. Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка най-късно до 7 (седем) работни дни /за територията на страната/ след заплащане на цената  по банков път, като срокът може да бъде удължен в период на официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което Клиентът следва да бъде своевременно уведомен.
 9. Стоката се доставя подходящо опакована, придружена с оригинал на разходен документ.
 10. „ПРИНИ АРТ” ЕООД не носи отговорност за забава на доставката поради независещи от него обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката.
 11. При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Клиента и/или упълномощено от него лице.
 12. При констатиране на дефекти, установени при доставка, Клиентът следва да впише вида на констатираните дефекти в товарителницата в присъствието на куриера и незабавно да уведоми „ПРИНИ АРТ” ЕООД.
 13. При приемане на доставката от Клиента без забележки с подписването на товарителницата, представена му от куриера, всички и всякакви последващи претенции за дефекти на закупената стока се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани.
 14. В случай че констатираните дефекти не бъдат вписани в товарителницата в присъствието на куриера при получаването на стоката и „ПРИНИ АРТ” ЕООД не бъде незабавно уведомено, Клиентът губи правото си на рекламация.
 15. В случай че Клиентът не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, „ПРИНИ АРТ” ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Клиентът губи възможността поръчаните от него стоки да му бъдат доставени.
 16. Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Клиента и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки,  Клиентът има право да поиска доставените стоки да бъдат заменени със съответстващи на извършеното от него заявление за покупка на стоки.
 17. „ПРИНИ АРТ” ЕООД си запазва правото да избира/променя куриера, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Клиента, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.
 18. Права и задължения на клиента
 19. Клиент, който е Потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите,  има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, в срок от 14 (четиринадесет) календарни дни, считано от датата, на която е влязъл във владение на поръчаната от него стока.
 20. Потребителят има право да се откаже от договора извън търговския обект само и единствено по отношение на стоки, които не са потребни и попадат в приложното поле на Закона за защита на потребителите в частта договори от разстояние. Правото на отказ от договора извън търговския обект не се прилага при доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики.
 21. За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва по недвусмислен начин да уведоми „ПРИНИ АРТ” ЕООД за решението си да се откаже от договора, като изпрати заявление за отказ по пощата или на е-mail адрес: ivan.tsvetanow@abv.bg. За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно Потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.
 22. В случай че Потребителят се откаже от договора, „ПРИНИ АРТ” ЕООД ще възстанови всички плащания, които е получил, с изключение на разходите за доставка, допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от посочения по-горе, банкови такси и комисионни, разходите за връщане на стоките, за които Потребителят е упражнил правото си на отказ, които разходи са изцяло за сметка на Потребителя.
 23. Когато Потребителят упражни правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект и когато „ПРИНИ АРТ” ЕООД не е предложило да прибере стоките само, Потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на „ПРИНИ АРТ” ЕООД или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 (четиринадесет) календарни дни, считано от датата на съобщението за отказ от договора.
 24. „ПРИНИ АРТ ”ЕООД ще възстанови заплатената от Потребителя сума във всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) календарни дни, считано от датата на получаване на съобщението за отказ от договора.
 25. „ПРИНИ АРТ ” ЕООД ще извърши възстановяването на заплатената сума само по банковата или картова сметка на клиента, от която е постъпило плащането или друга банкова сметка в банка, оперираща в Република България, изрично посочена от Потребителя  в писмото за отказ.
 26. „ПРИНИ АРТ” ЕООД има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките от Потребителя без това да се счита за забава на „ПРИНИ АРТ” ЕООД в съответствие с изискванията на Закона за защита на потребителите.
 27. Срокът се счита за спазен, ако Потребителят изпрати обратно стоките на ПРИНИ АРТ” ЕООД преди изтичането на 14-дневния срок. Потребителят следва да поеме преките разходи по връщане на стоката като разходи за доставка чрез куриер. Стоките следва да бъде върнати в оригинална опаковка в тяхната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата ги документация и без увреждания. В случай на неспазване на посоченото задължение от Потребителя, „ПРИНИ АРТ” ЕООД запазва правото си да прецени дали да приеме обратно върнатите стоки и да възстанови заплатените суми.
 28. Юридическите лица не могат да се ползват от и да упражнят правото на отказ по този раздел, както и от всички други права на потребителите, предвидени в Закона за защита на потребителите, тъй като те не са потребители по смисъла на допълнителните разпоредби на този закон. Неуредените с настоящите Общи условия отношения между Юридическите лица и Търговеца се регулират от разпоредбите на Търговския закон и Закона за задълженията и договорите.
 29. Клиентът не трябва неправомерно да използва тази интернет страница чрез умишлено въвеждане на вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или всеки друг софтуер или технологично вредни или увреждащи материали. Клиентите нямат право да правят опити за осъществяване на неоторизиран достъп до тази интернет страница, сървър, на който е разположена интернет страницата или всеки сървър, компютър или база данни, свързани със същата. Клиентите се задължават да не нападат този уебсайт чрез каквато и да е атака за отказ на услуга или атака за разпределен отказ на услуга. „ПРИНИ АРТ” ЕООД ще докладва всяко неспазване на настоящите Условия за ползване на съответните органи и ще си сътрудничи с тях, за да определи самоличността на нападателя. Също така в случай на неспазване на тази клауза, разрешението за използване на този уебсайт се прекратява незабавно.
 30. „ПРИНИ АРТ” ЕООД не носи отговорност за щети или вреди, произтичащи от атака за отказ на услуга, вирус или някакъв друг софтуер или технологично вредни или увреждащи материали, които могат да повлияят на компютъра на Клиента, неговото ИТ оборудване, данни или материали в резултат на използването на този уебсайт или изтеглянето на съдържание от него или тези, към които тази интернет страница ви пренасочва.
 31. Клиентът се съгласява, че характеристиките или цените на стоките, предлагани чрез електронния магазин, могат да бъдат променяни от „ПРИНИ АРТ” ЕООД по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които „ПРИНИ АРТ” ЕООД предварително се извинява на своите Клиенти. „ПРИНИ АРТ” ЕООД се стреми да предостави на клиентите си най-подходящата и важна информация за стоките, но е възможно информацията за някои продукти да бъде непълна.
 32. Прекратяване на договора
 33. Договорът между Kлиента и „ПРИНИ АРТ” ЕООД се прекратява в следните случаи:
  • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
  • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
  • едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
  • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
  • в случай на упражняване на право на отказ по реда на Закона за защита на потребителите.

VII. ДРУГИ

 1. „ПРИНИ АРТ” ЕООД има право да променя едностранно всички условия за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на интернет страницата без предварително уведомление до Потребителя/Юридическото лице.
 2. „ПРИНИ АРТ” ЕООД си запазва правото да изпраща на Потребителя/Юридическото лице съобщения, свързани с нови продукти и услуги, с промоции и/или с промени в условията и начините за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на интернет страницата, като посочените не представляват непоискани търговски съобщения.
 3. Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя/Юридическото лице могат да бъдат извършвани чрез интернет страницата на „ПРИНИ АРТ” ЕООД през раздел „Контакти“.
 4. Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, като публикуването им на интернет страницата се счита за уведомяване на Потребителя/Юридическото лице за измененията.
 5. При използване на интернет , Потребителят/Юридическото лице се задължава да спазва настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на интернет страницата стоки и услуги законодателство на Република България.
 6. Потребителят/юридическото лице се съгласява с условията за използване услугите на търговеца с натискане (кликване) на всеки един обект, линк или бутон на интернет страницата на търговеца, както и с линка към настоящите общи условия) и се счита, че е запознат с общите условия, приема ги и се задължава да ги спазва.
 7. „ПРИНИ АРТ” ЕООД полага грижа информацията в   www.podari-me.com да се поддържа винаги актуална и гарантира за достоверността и пълнотата на същата.
 8. „ПРИНИ АРТ” ЕООД не гарантира, че достъпът до   www.podari-me.com ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на „ПРИНИ АРТ” ЕООД.
 9. „ПРИНИ АРТ” ЕООД не носи отговорност за непредоставяне на достъп до    www.podari-me.com, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на „ПРИНИ АРТ” ЕООД, Потребителят/Юридическото лице се задължава да обезщети „ПТИНИ АРТ” ЕООД за всички вреди, разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили във връзка с виновно неизпълнение на задълженията му по настоящите Общи условия.
 10. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на тези Условия, се прилагат законите на Република България. Контролен орган към който може Клиента да се обърне е Комисия за защита на потребителите, с адрес: гр. София 1000, пл.“Славейков“ № 4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24, 0700 111 22 и Уеб сайт: kzp.bg.

Настоящите Общи условия са в сила от 03.02.2023г.